Ga naar de inhoud


De huidige verkoopsvoorwaarden zijn overeengekomen tussen:

New Valmar BV
Met maatschappelijke zetel te Evergem
Intracommunautair btw-nr.: BE0447933429

Klantendienst:
Telefoonnummer: +32 (0)9 277 20 20
E-mail: klantendienst@newvalmar.be

Hierna
‘de Verkoper’ genoemd


ENERZIJDS,

en:

Elke persoon die een aankoop via de website van de Verkoper (hierna ‘de Website’ genoemd) wil verrichten, op het webadres www.nuby.be, www.nuby.frwww.nuby.nl, www.nuby.de, www.nuby.es en www.nuby.it.
 
Hierna ‘de Klant’ genoemd
ANDERZIJDS

Hierna samen ‘de Partijen’ en individueel ‘de Partij’ genoemd.

ARTIKEL 1: ONDERWERP

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden definiëren de contractuele relatie tussen de Verkoper en de Klant alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop verricht door de Klant via de Website.

Bij akkoord met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden verbindt de Klant zich ertoe geen aankopen te doen om deze opnieuw te verkopen, conform art. 35 uit Boek X van het Wetboek van Economisch Recht. De Klant erkent en aanvaardt dat hij niet meer dan 1000 producten gelijktijdig kan aankopen via de Website.

De Klant moet minstens 18 jaar oud zijn en over het wettelijk vermogen beschikken of houder zijn van een machtiging om een bestelling via de Website te mogen plaatsen.

De aankoop van een product via de Website impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden door de Klant. Deze hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Verkoopsvoorwaarden op eender welk moment te wijzigen. Er wordt niettemin overeengekomen dat de geldende Voorwaarden voor de Klant die Voorwaarden zijn die gelden op het moment van de bestelling.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn exclusieve eigendom van de Verkoper. Elke kopie, zelfs gedeeltelijk, is strikt verboden.

ARTIKEL 2: PRODUCTBESCHRIJVING

De aangeboden producten worden voorgesteld op de Website.

De foto’s die eventueel bij de voorstelling van de producten worden weergegeven zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het voorgestelde product garanderen en stellen, in bepaalde gevallen, presentatiesuggesties voor waarvan het geheel aan elementen op de foto niet systematisch voor verkoop wordt aangeboden.

Het productaanbod is bestemd voor normaal, niet-commercieel gebruik door een consument. Art. 1649bis van het Burgerlijk Wetboek definieert ‘consument’ als volgt: “iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt”.

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door de Verkoper worden gewijzigd. Het aanbod wordt telkens met de grootste zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie niet volledig, foutief of up-to-date is. Om misverstanden te vermijden, verzoeken wij u op voorhand contact op te nemen met de klantendienst. De Verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor materiële fouten, typefouten of drukfouten.

ARTIKEL 3: PRIJS EN BETALING

ARTIKEL 3.1 - PRIJS

De prijzen verwijzen enkel naar het artikel waarbij deze tekstueel wordt beschreven. De prijzen aangegeven door de Verkoper op het moment van de bestelling zijn inclusief btw en berekend op basis van het geldende btw-tarief op de dag van de bestelling. Elke tariefwijziging wordt onmiddellijk doorgevoerd op de prijzen van de voorgestelde producten.

De prijzen zijn weergegeven zonder kosten voor transport, levering, dienstverlening of andere administratieve, verplichte kosten die verder op de Website worden gepreciseerd tijdens het bestelproces. De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, evenwel met dien verstande dat de weergegeven prijzen op de Website op de dag van de bestelling zonder uitzondering van toepassing zijn op de Klant.

De aangegeven prijzen bevat ook de verwerkingskost voor de bestelling.

De verkoopsprijs is verschuldigd zodra de bestelling wordt bevestigd.

ARTIKEL 3.2 - BETALING

Betalingswijze

De bestelling kan via volgende middelen vereffend worden: Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, iDeal;

Wanneer de Klant zijn bestelling betaalt met de kredietkaart, moet hij het nummer, de vervaldatum, de CVC-code (3 cijfers om de ommezijde van de kaart) en de naam van de houder van de kaart invoeren tijdens het bestelproces. De Klant moet de identieke naam zoals weergegeven op de gebruikte bankkaart overnemen.

De Klant krijgt onmiddellijk de melding dat zijn online betaling werd aanvaard/geweigerd.

De Verkoper blijft eigenaar van de verkochte producten totdat het verschuldigde bedrag daadwerkelijk en volledig werd betaald door de Klant. Wanneer de betaling niet wordt uitgevoerd binnen de vooropgestelde betaaltermijn kan de Verkoper de producten terug eisen.


Veiligheid van de betaling

Wanneer de betaling via de Website wordt uitgevoerd, is de banktransactie beveiligd en bewaart de Verkoper onder geen beding bankgegevens van de Klant. Om de veiligheid van online betalingen te garanderen, worden de transactiegegevens van de Klant versleuteld via een beveiligde server (SSL).

Factuur

De Verkoper kan de Klant een factuur met vermelding van btw bezorgen op eenvoudig verzoek van de Klant aan de Verkoper.

ARTIKEL 4: BESTELPROCES

De Klant die een bestelling op de Website wil plaatsen, moet:

 • de beschrijving van de voorgestelde producten raadplegen en de gewenste artikels aan het winkelmandje toevoegen;
 • zich aanmelden of registreren door de gevraagde gegevens aan de Verkoper te bezorgen, waaronder een naam, e-mailadres, een telefoonnummer en een facturatie- en leveringsadres;
 • het winkelmandje valideren door op de knop ‘Bevestig’ te klikken;
 • de betaalwijze selecteren;
 • de bestelling bevestigen door op de knop ‘Bestelling plaatsen’ te klikken.

Het is de taak van de Klant om de juistheid van de voorziene informatie waarvoor hij alleen verantwoordelijk is te controleren en zijn gegevens bij te werken in geval van wijziging.

De Verkoper zal, zonder vooropgestelde termijn, de Klant via e-mail een bevestiging van de bestelling bezorgen met in deze e-mail alle informatie die door de Klant werd verstrekt.

Het geheel van de geregistreerde verstrekte gegevens en de bevestiging zijn voldoende bewijs van de transactie.

De Verkoper archiveert bestellingen en bevestigingen van bestellingen op een betrouwbare en duurzame drager om een betrouwbare kopie te bewaren, conform de bepalingen uit artikel 46, Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht. De digitale registers van de Verkoper worden door beide Partijen beschouwd als bewijs voor communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de Partijen.

Het is de taak van de Klant om het nummer van de bestelling bij te houden dat hem door de Verkoper wordt toegewezen en waarnaar kan worden gevraagd in geval van klachten.

Er wordt gepreciseerd dat de Verkoper zich het recht voorbehoudt een bestelling van abnormale aard te wijzigen, met name wanneer de bestelde hoeveelheden niet te verantwoorden zijn. De Klant erkent en aanvaardt dat hij niet meer dan 1000 producten gelijktijdig kan aankopen via de Website. 

ARTIKEL 5: LEVERING

ARTIKEL 5.1 - Leveringswijze

De online verkoop van de producten voorgesteld op de Website is voorbehouden voor Klanten die verblijven in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Spanje en Italië.

De leveringen worden bezorgd op het adres dat de Klant hiervoor heeft doorgegeven tijdens de registratie en zodra de betaling is afgerond.

De levering wordt aan huis bezorgd via GLS.

ARTIKEL 5.2 - Leveringstermijnen

De maximale levertermijn van een product, te rekenen vanaf de bestelling, wordt meegedeeld voordat de bestelling wordt bevestigd door de Klant. Wanneer meerdere producten tegelijk worden besteld, is de leveringstermijn voor de volledige bestelling de langste leveringstermijn die wordt aangegeven voor één van de producten.

In geen enkel geval mag de leveringstermijn langer dan dertig (30) dagen zijn.

Wanneer de Verkoper deze verplichting niet nakomt, kan de Klant het contract verbreken door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk via een ander medium, wanneer de Klant op dezelfde wijze gevraagd heeft aan de Verkoper om alsnog te leveren binnen een bijkomende, redelijke termijn en wanneer de Verkoper hier niet in is geslaagd.

Het contract wordt als ontbonden beschouwd wanneer de Verkoper de brief of het schrijven van de Klant inzake de beëindiging van het contract heeft ontvangen, tenzij de Verkoper dit ondertussen zelf al heeft gedaan.

De Klant kan het contract echter onmiddellijk beëindigen wanneer de datum of de voorziene termijn voor de Klant een essentiële voorwaarde van het contract betekent. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit omstandigheden waarin het contract werd overeengekomen of uit een schriftelijke, uitdrukkelijke vraag van de Klant nog voor het contract werd gesloten.

De Verkoper zal de totale reeds gestorte bedragen terugbetalen volgens het betaalmiddel naar keuze binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum dat het contract wordt beëindigd. De gestorte som aan de Klant door de Verkoper wordt van rechtswege met 10% verhoogd wanneer de terugbetaling later dan dertig (30) dagen wordt uitgevoerd, met 20% in geval van zestig (60) dagen en met 50% indien later.

De Klant heeft niettemin het recht om een andere terugbetalingswijze te kiezen.

De Verkoper brengt de Klant er via e-mail van op de hoogte wanneer zijn bestelling wordt verzonden. In deze e-mail kan een track & trace-link teruggevonden worden.

ARTIKEL 5.3 - Leveringskosten

De leveringskosten zijn voor België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Spanje en Italië €4,95 indien voor een bedrag onder €25 is aangekocht. Indien de bestelling een totaalprijs boven €25 heeft, worden er geen leveringskosten aangerekend. Deze worden voorafgaand aan de bevestiging van de bestelling vermeld.

ARTIKEL 6: NIET BESCHIKBARE PRODUCTEN

Wanneer een besteld product niet langer op voorraad is, brengt de Verkoper de Klant hiervan via e-mail op de hoogte. De Verkoper zal de nieuwe leveringstermijn preciseren als deze langer dan eenentwintig (21) dagen is, te rekenen vanaf de besteldatum.

Wanneer producten niet beschikbaar zijn, heeft de Klant de mogelijkheid om zijn bestelling te behouden of te annuleren binnen een termijn van 72 dagen, te rekenen vanaf de ontvangstdatum van de e-mail. De informatie over de onbeschikbaarheid van producten wordt in bepaalde gevallen verstrekt door een derde leverancier, waardoor de onbeschikbaarheid van producten niet de verantwoordelijkheid is van de Verkoper en waardoor de Klant geen schadevergoeding kan eisen.

Wanneer de Klant niet binnen de vooropgestelde termijn reageert, wordt de bestelling behouden. Wanneer de bestelling wordt geannuleerd, zal het bedrag aan de Klant worden terugbetaald.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper kan zich vrijstellen van de volledige of gedeeltelijke aansprakelijkheid wanneer hij kan bewijzen dat de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van het contract toerekenbaar is aan, hetzij de Klant, hetzij, door onvoorziene en onoverkomelijke feiten, een derde partij betrokken bij het contract, hetzij door overmacht zoals beschreven in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek en de Belgische rechtspraak.

De Verkoper is niet aansprakelijk indien er een storing optreedt tijdens de bestelling van de Klant, veroorzaakt door de internetverbinding van de Klant of een andere externe gebeurtenis.

Het is de taak van de Klant dat de bestelde producten perfect voldoen aan zijn behoeften.

ARTIKEL 8: GARANTIE

Alle klachten op grond van dit artikel moeten worden gericht aan de klantendienst van de Verkoper door te bellen naar +32 (0)9 277 20 20 of te mailen naar klantendienst@newvalmar.be en het bestelnummer te vermelden.

Alle producten geleverd door de Verkoper vallen onder de wettelijk garantie zoals beschreven in art. 1625 en conform het Burgerlijk Wetboek.

De Klant geniet bovendien, gedurende 2 jaar, de conformiteitsgarantie voor producten, conform art. 1649bis en conform het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan de Klant kiezen tussen het kosteloos herstellen of vervangen van het product. Als de keuze van de Klant echter een kennelijk onredelijke kost met zich meebrengt voor de Verkoper, kan deze laatste verdergaan naar keuze.

Als de herstelling en de vervanging van het product onmogelijk zijn, dan kan de Klant het product teruggeven en vragen om de kostprijs terug te betalen of het product houden en een gedeeltelijke terugbetaling van de prijs vragen, of vragen om het product om te ruilen, indien mogelijk.

De Klant heeft deze keuze ook wanneer de oplossing die hij heeft gevraagd niet aanvangt binnen een (1) maand na zijn klacht of wanneer deze oplossing niet kan worden uitgevoerd zonder dat de Klant hierdoor grote hinder ondervindt, rekening houdend met de aard van het product en het gebruik ervan.

De verkoop kan echter niet worden ontbonden als de conformiteitsfout gering is.

In ieder geval impliceert de garantie voor niet-conformiteit van het product geen enkele kost voor de Klant.

Om de garantie te doen gelden moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

Onder de garantie vallen nooit productiefouten die het gevolg zijn van incidenten, een slechtere staat van het product door nalatigheid, een niet voorzien en foutief gebruik van het product, het niet naleven van de gebruiksaanwijzingen, aangebrachte wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik van het product, een verkeerde montage, een slecht onderhoud of van abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. De garantie is ook niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld wegwerpartikelen of producten die een kortere vervaldatum hebben) of in geval van tussenkomst van een derde partij die niet werd aanbevolen door de Verkoper.

De actie ten gevolge van de conformiteitsfout verjaart na twee (2) jaar, te rekenen vanaf de levering van het product.

In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, moet dit product worden teruggegeven aan de Verkoper, die het zal aannemen, omruilen of terugbetalen.

Het vervangen van een niet-conform product betekent niet dat de garantieduur verlengt.

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de Website, met name alle beelden, geluiden, tekstuele elementen, video’s, met inbegrip van de onderliggende technologie en de voorstelling van de producten zijn exclusieve eigendom van de Verkoper.

Bijgevolg is het voor de Klant verboden om een of meerdere elementen die deel uitmaken van deze Website, zelfs niet gedeeltelijk, te kopiëren, te dupliceren of te verspreiden. Alle kopieën en duplicaten van de Website moeten vooraf uitdrukkelijk worden goedgekeurd door de Verkoper. Het niet-naleven van deze verplichting betekent vervalsing waarvoor de dader ervan civielrechtelijk en burgerrechtelijk aansprakelijk is.

De merknamen ‘Nûby’ en ‘Dr. Talbot’s’ zijn ingeschreven. Bijgevolg is het voor de Klant verboden de merken ‘Nûby’ en ‘Dr. Talbot’s’ te schaden. Elk gebruik of elke kopie van deze merken door de Klant zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper, om welke reden dan ook, en op welk medium dan ook, is een geval van vervalsing en kan strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd worden.

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS

Informatie die naamsverwijzingen bevat die verwijzen naar de Klant worden automatisch verwerkt door de Verkoper.

De Klant is ervan op de hoogte gebracht dat zijn gegevens verwerkt worden zodat de Verkoper hem de verschillende diensten voorgesteld op de Website kan aanbieden.

Conform de Europese verordening 2016/679 (GDPR), heeft de Klant het recht op toegang tot, het verbeteren en het verwijderen van zijn gegevens en op het bezwaar aantekenen tegen alle persoonsgegevens die over hem worden bewaard. 

Dit recht kan op elk ogenblik worden uitgeoefend door de Klant door contact op te nemen via e-mail of briefpost, met in bijlage een identiteitsbewijs, gericht aan een van de volgende adressen:

De aanvragen worden door de Verkoper binnen maximaal twee (2) maanden verwerkt, te rekenen vanaf de datum van ontvangst  van de volledige aanvraag.

ARTIKEL 11: HET HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 11.1 – Termijn en terugbetaling

Elke Klant, die wordt beschouwd als consument conform de Consumentenwet, die een bestelling op de Website plaatst voor niet-professionele doeleinden, geniet het herroepingsrecht (art. 47 van Boek VI en conform het WER).

De Klant beschikt over een herroepingsrecht van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het laatste product (in geval van een bestelling met meerdere producten die afzonderlijk werden geleverd of van een besteld product dat uit meerdere delen bestaat en dat in verschillende keren werd geleverd), om het product terug te sturen naar de Verkoper om het om te ruilen of te laten terugbetalen, zonder dat hij zijn beslissing moet staven en zonder dat hij hiervoor moet betalen, met uitzondering van de retourkosten.

De Klant brengt de Verkoper op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, voordat de termijn is verstreken, via e-mail naar webshop@nuby.be met duidelijke vermelding van het ordernummer. Het retourformulier in bijlage van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden dient bij de retourzending gevoegd te worden.

Indien het teruggestuurde product zich in perfecte staat bevindt, zal de Verkoper de volledige som terugbetalen aan de Klant, zonder inbegrip van de verzendkosten (indien van toepassing), volgens dezelfde betaalwijze als de betaalwijze die de Klant koos voor de betaling van zijn bestelling, tenzij uitdrukkelijk akkoord van de Klant voor een andere betaalwijze, binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen, te rekenen van de dag dat de Klant laat weten dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht.

Conform art. 53 van Boek VI WER erkent en aanvaardt de Klant dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op:

 • producten waarvan de Klant na levering de verzegeling heeft verbroken en die niet kunnen worden teruggezonden om hygiënische redenen of om gezondheidsredenen (voorbeeld: drinkbussen, brooddozen)
 • producten geproduceerd op basis van specificaties van de Klant of gepersonaliseerde producten;
 • audio- of videodragers of software die reeds werden geopend door de Klant na levering (bijvoorbeeld: cd, dvd en videospellen).
 • producten met een beperkte gebruiksduur;
 • digitale inhoud die reeds werd geleverd/gedownload met uw toestemming tijdens de vrijstellingsperiode

ARTIKEL 11.2 - Retourvoorwaarden

De Klant kan het product terugsturen naar de Verkoper of een persoon hiertoe aangesteld door de Verkoper ten laatste veertien (14) dagen nadat de Klant de Verkoper laat weten dat hij zich beroept op zijn herroepingsrecht, tenzij de Verkoper voorstelt om zelf het product op te halen. 

De Klant betaalt de retourkosten van het product.

Het product moet in de originele staat en in de nieuwe, ongeopende verpakking worden teruggestuurd. 


De Klant die een product retour wil verzenden moet de Verkoper hiervan op de hoogte stellen door een mail te versturen naar webshop@nuby.be met daarin een duidelijke vermelding van het ordernummer.

Retourzendingen worden verzonden:

 • via een partij naar keuze van de klant, met als bestemmingsadres voor de artikels: New Valmar BV, tav Webshop, Buntstraat 104, 9940 Evergem.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het verzendbewijs van het postkantoor of het afhaalpunt bij te houden om de retourzending te kunnen bewijzen.

Bij ontvangst van het pakket dat werd verzonden door de Klant controleert de Verkoper de kwaliteit en de kwantiteit van de producten. In geval van afwijkingen zal de Verkoper de Klant via mail op de hoogte brengen. Indien er geen afwijkingen worden vastgesteld, bevestigt de Verkoper via mail aan de Klant dat het pakket goed werd ontvangen en zal hij de terugbetaling uitvoeren.

ARTIKEL 12: KWIJTSCHELDING EN TOLERANTIE

Tussen de Partijen is formeel overeengekomen dat elke kwijtschelding of tolerantie van één van de Partijen in het kader van alle of een deel van de voorziene verbintenissen in deze voorwaarden, ongeacht de frequentie of de duur ervan, geen wijziging betekent van deze voorwaarden en niet leidt tot een verworven recht.

Geen enkel geval van vertraging, niet handelen, onthouding of weglating door de Verkoper inzake het uitoefenen van zijn rechten die voortvloeien uit deze voorwaarden doet in geen enkel geval afbreuk aan deze rechten en betekent niet dat hij afziet van zijn rechten.

ARTIKEL 13: INTEGRALITEIT

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden beschrijven het geheel aan verplichtingen van de Partijen.

Geen enkele indicatie of geen enkel document kan verplichtingen inhouden in het kader van deze voorwaarden als deze niet eerst schriftelijk voor akkoord werden ondertekend door beide Partijen. Schrijven voorafgaand aan het ondertekenen van deze voorwaarden kunnen geen verplichtingen opleggen in het kader van dit contract. 

ARTIKEL 14: GEDEELTELIJKE NIET-VALIDITEIT

Als een bepaalde bepaling uit deze overeenkomst als niet-geldig worden beschouwd, of als niet geldig wordt verklaard door een beslissing genomen door een bevoegde rechtspraak, dan blijven de overige bepalingen in dezelfde mate van kracht.

ARTIKEL 15: RANGORDE VAN DE DOCUMENTEN

Wanneer er een tegenstelling blijkt te zijn tussen deze voorwaarden en bijzondere voorwaarden, dan hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

ARTIKEL 16: RISICO’S VERBONDEN AAN HET INTERNET

De klant kent de beperkingen en risico’s van het gebruik van internet of een ander middel waarmee de website kan worden bezocht. Hij kent ook de risico’s die het bewaren en overdragen van digitale of elektronische informatie met zich meebrengen.
U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt door de risico’s verbonden aan het gebruik van onze website of het internet.

De klant gaat ermee akkoord dat elektronische communicatie en bewaarde bestanden als bewijsmateriaal kunnen worden ingezet.

ARTIKEL 17: WETGEVING VAN TOEPASSING EN BEVOEGDHEID

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische Wetgeving.

De taal waarin deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld is Nederlands.

In het geval dat een geschil ontstaat tussen beide Partijen door de uitvoering of de interpretatie van deze voorwaarden, stemmen de Partijen ermee in dat, voordat er juridische stappen worden ondernomen, elke klacht eerst via aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt verzonden.

Elke Partij kan, na een termijn van tien (10) dagen nadat de brief werd verzonden, de nodige juridische stappen ondernemen.

De Klant heeft de mogelijkheid om een beroep te doen op het Europese platform voor online geschillenbeslechting, op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Er wordt gepreciseerd dat een aanvraag tot bemiddeling door de Klant slechts ontvankelijk is indien:

 • de Klant eerst pogingen heeft ondernomen om het geschil rechtstreeks met de Verkoper op te lossen via een geschreven klacht, op de eerder beschreven manier;
 • de aanvraag van de Klant niet kennelijk ongegrond of onrechtmatig is;
 • de aanvraag van de Klant binnen een termijn van minder dan een jaar werd ingediend, te rekenen vanaf de datum dat hij zijn klacht schriftelijk heeft ingediend bij de Verkoper;
 • het geschil nog niet eerder werd onderzocht door een andere bemiddelaar of een rechtbank.

BIJLAGE - FORMULIER VOOR HERROEPING

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend enkel terug te sturen indien u een beroep wilt doen op uw herroepingsrecht:

Ter attentie van:

NEW VALMAR BV
tav Webshop
Buntstraat 104
9940 Evergem
België

Ik/wij (*) wil/willen (*) via dit formulier een beroep doen op mijn/ons (*) herroepingsrecht betreffend het hieronder beschreven artikel:

Ordernummer:   __________________________________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*): _____________________________________________________________

Naam van de consument(en): _______________________________________________________________

Adres van de consument(en): _______________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (enkel wanneer het formulier op papier wordt ingediend):

 

 

Datum:

(*) Schrappen wat niet past

 


Reden voor terugsturen product:
o Verkeerd kleur
o Te groot
o Te klein
o Verkeerd product gekregen
o Product beschadigd toegekomen
o Andere reden:

 

 

 

 

Je kan de algemene voorwaarden via deze link downloaden als PDF.

 

Als je enkel het retourformulier wil downloaden, kan dat via deze link.

 

<< Ga Terug